Algemene voorwaarden

 

LOGICONS Algemene voorwaarden 2014

 

1.0 - Begrippenlijst

Diensten: de consultancy dienstverlening van LOGICONS aan de Opdrachtgever, als nader omschreven in de Omvang van de Levering;
Omvang van de Levering: een document, onderdeel uitmakend van de Overeenkomst, waarin de details van de Diensten staan beschreven die door LOGICONS worden geleverd in het kader van deze Overeenkomst;
Overeenkomst: de Overeenkomst waarvan deze Algemene voorwaarden onderdeel uitmaken;
Prijs: Het bedrag dat door Opdrachtgever moet worden betaald, dat wordt berekend op basis van de Tarieven alsmede andere bedragen die op basis van deze Overeenkomst verschuldigd zijn als genoemd in de Prijsbijlage;
Prijsbijlage: een document onderdeel uitmakend van de Overeenkomst waarin de Tarieven alsmede andere op basis van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen van de te leveren Diensten wordt beschreven;
Resultaten: de resultaten van de Diensten;
Tarieven: de tarieven als genoemd in de Prijsbijlage;
Vertrouwelijke Informatie: de informatie als beschreven in artikel 10;
Voltooiing: voltooiing van de Diensten, welke plaats vindt bij acceptatie van de Resultaten van de Diensten op basis van het bepaalde in artikel 4;
Werkdag: een normale werkdag van 8 uur, tussen 08.00 en 18.00 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

2.0 - Rapportage
2.1 Tot het moment van Voltooiing van de Diensten zal LOGICONS aan Opdrachtgever schriftelijk rapporteren over de voortgang van de Diensten indien dit ook benoemd staat in de offerte. Bovendien kan iedere partij tot het moment van Voltooiing van de Diensten verzoeken dat er voortgangsbijeenkomsten plaatsvinden. De rapportage en bijeenkomsten vinden maandelijks plaats tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.0 - Veranderingen in de Omvang van de Levering
3.1 Tot het moment van Voltooiing van de Diensten kan iedere partij schriftelijk verzoeken een verandering in de Omvang van de Levering aan te brengen. Een dergelijk verzoek kan slechts op redelijke gronden door de andere partij worden geweigerd.
3.2 Indien partijen tot overeenstemming komen over een verandering in de Omvang van de Levering zullen de details van deze verandering gespecificeerd worden en schriftelijk worden bevestigd door beide partijen. LOGICONS is niet verplicht enige verandering in de Omvang van de Levering aan te brengen totdat er schriftelijk overeenstemming is tussen partijen over de aanpassing van de Prijs en de verandering in tijdsschema’s.

4.0 - Voltooiing van de Diensten
4.1 De Resultaten zullen aan Opdrachtgever worden verstrekt in conceptvorm. Binnen veertien dagen vanaf de datum van verstrekking kan Opdrachtgever schriftelijk commentaar leveren welke zal worden besproken tussen partijen. Overeengekomen veranderingen zullen door LOGICONS worden opgenomen in de concept Resultaten. LOGICONS zal de Resultaten alsdan in definitieve vorm aan Opdrachtgever verschaffen. Indien Opdrachtgever geen commentaar levert gedurende voornoemde veertien dagen, is LOGICONS gerechtigd na afloop van die periode de Resultaten in definitieve vorm vast te stellen en aan Opdrachtgever te verschaffen. Op het moment dat deze Resultaten in definitieve vorm door LOGICONS zijn verschaft aan Opdrachtgever worden de Diensten geacht te zijn voltooid (Voltooiing) en de Resultaten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.
4.2 Door LOGICONS ontvangen, van derden afkomstige documenten welke als onderdeel van de Omvang van de Levering aan Opdrachtgever moeten worden overhandigd, worden in oorspronkelijke vorm overhandigd. Na overhandiging aan Opdrachtgever worden deze documenten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

5.0 - Garanties
5.1 Bij de uitvoering van de Diensten kan LOGICONS de Opdrachtgever adviseren. LOGICONS zal alle redelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Diensten en het geven van zulks advies. LOGICONS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar advisering voor zover deze is gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever of derde partijen afkomstig is of voor zover deze is gebaseerd op onjuiste, onnauwkeurige of incomplete informatie die verschaft is door de Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beslissingen, die gebaseerd zijn op de Resultaten of adviezen van LOGICONS, berusten bij Opdrachtgever en LOGICONS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit die betrekking heeft op enig beroep op of implementatie of gebruik van de Resultaten door de Opdrachtgever zelf of via een derde partij.
5.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de garanties voortvloeiende uit dit artikel 5 de enige garanties zijn ten aanzien van de kwaliteit en geschiktheid voor enig doel van de Resultaten en dat hiermee ook alle andere garanties en voorwaarden die eventueel voortvloeien uit de wet of anderszins worden uitgesloten.

6.0 - Prijzen
6.1 De door LOGICONS verrichtte Diensten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de gewerkte uren tegen de Tarieven die van toepassing zijn voor een normale Werkdag.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen naast de Tarieven de onkosten, die LOGICONS maakt bij de verlening van de Diensten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, verhoogd met vijftien procent administratiekosten.
6.3 Niet gewerkte uren als gevolg van algemeen erkende feestdagen, vakantie- en verlofdagen, dan wel ziekte van LOGICONS personeel worden niet in rekening gebracht.
6.4 De Tarieven hebben betrekking op een normale Werkdag. Voor het geval dat het personeel van LOGICONS in overeenstemming met artikel 9.1 overwerk moet verrichten, zal de volgende toeslag op de Tarieven van toepassing zijn:
a.    voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd officiële feestdagen: 20% van het van toepassing zijnde Tarief;
b.    voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen: 50% van het van toepassing zijnde Tarief.
6.5 Voor het geval dat aan personeel van LOGICONS wordt verzocht te werken op ongewone uren, behoudt LOGICONS zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, eventuele extra toeslagen vast te stellen voor dergelijke werkzaamheden.
6.6 LOGICONS behoudt zich het recht voor de vastgelegde Tarieven te herzien met ingang van de eerste januari van elk jaar.

7.0 - Betaling
7.1 In het begin van elke kalendermaand zal LOGICONS een factuur sturen voor de in de voorafgaande maand verrichte Diensten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een correcte factuur. Betaling vindt plaats in euro’s. Indien een factuur naar de mening van Opdrachtgever niet correct of volledig is zal hij LOGICONS hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.
7.2 De Prijs als aangegeven in de Prijsbijlage, en alle andere door Opdrachtgever op basis van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen, zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen die door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
7.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting op basis van deze Overeenkomst, raakt Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of aanmaning benodigd is, in verzuim, en is hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar de wettelijke rente verschuldigd. Voorts kan LOGICONS, zonder dat enige haar toekomende rechten worden aangetast, na schriftelijke termijnstelling van 14 dagen, al haar werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn, evenals alle andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die LOGICONS maakt ter inning van de door Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen, voor rekening van de Opdrachtgever.
7.4 Deze Overeenkomst wordt op basis van nacalculatie uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid geldt dan ook het volgende:
a.    enig tijdschema en/of leverdatum met betrekking tot de Diensten (of enig deel ervan) wordt geacht alleen een schatting te zijn;
b.    LOGICONS verplicht zich niet om de Diensten (of enige deel ervan) voor een vast of gespecificeerd bedrag uit te voeren. Als een dergelijk bedrag genoemd is wordt dit geacht.

8.0 - Verplichtingen van Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal een contactpersoon aanwijzen die:
a.    bevoegd is om bindende beslissingen te nemen met betrekking tot deze Overeenkomst, daaronder mede begrepen Voltooiing en veranderingen in de Omvang van de Levering omschreven Diensten; en
b.    alle documenten en Resultaten die door LOGICONS worden opgeleverd kan voorzien van commentaar zodat LOGICONS deze kan aanpassen; en
c.    LOGICONS tijdig zal voorzien van alle informatie over Opdrachtgever die LOGICONS nodig heeft voor een correcte uitvoering van deze Overeenkomst.
8.2 Indien medewerking van personeel van Opdrachtgever noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst door LOGICONS, zal Opdrachtgever voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar stellen dat ondersteuning kan bieden gedurende nader overeen te komen perioden.
8.3 Opdrachtgever zal voorts:
a.    op verzoek van LOGICONS aan het personeel van LOGICONS de nodige kantoorruimte, faciliteiten en toegang tot het terrein en de gebouwen van Opdrachtgever verschaffen; en
b.    op verzoek van LOGICONS aan LOGICONS maandelijks verslagen doen toekomen betreffende de nakoming door Opdrachtgever van de op hem rustende verplichtingen; en
c.    op verzoek van LOGICONS alle licentieovereenkomsten afsluiten als bedoeld in artikel 11; en
d.    LOGICONS onmiddellijk informeren indien hij constateert of vermoedt dat LOGICONS verkeerde aannamen heeft gemaakt dan wel anderszins een verkeerde weg is ingeslagen.

9.0 - Personeel
9.1 Het personeel van LOGICONS verricht de Diensten op Werkdagen. Wanneer dit door Opdrachtgever wordt verzocht zal LOGICONS, indien redelijk en toegestaan, trachten te bewerkstelligen dat haar personeel dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht.
9.2 Voor het opnemen van vakantie- en verlofdagen zal geen goedkeuring van Opdrachtgever zijn vereist. Indien zulks gepast is zal LOGICONS echter overleg voeren met Opdrachtgever teneinde de op te nemen vakantiedagen te coördineren.
9.3 Personeel van de ene partij zal zich bij de uitvoering van werkzaamheden op locatie van de andere partij aan de daar geldende en aan haar ter kennisgeving gebrachte regels en voorschriften houden.
9.4 Indien LOGICONS instemt met een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever een medewerker van LOGICONS uit te sluiten van de uitvoering van de Overeenkomst, zal LOGICONS hieraan binnen redelijke termijn uitvoering geven. LOGICONS zal een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden afwijzen. Indien LOGICONS aan het verzoek voldoet, draagt Opdrachtgever alle kosten die hieruit voor LOGICONS voortvloeien en betrekking hebben op de verwijdering en vervanging van de betrokken medewerker, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van wangedrag, onbekwaamheid of nalatigheid van deze medewerker. Indien LOGICONS het mogelijk of noodzakelijk acht een medewerker te vervangen, zal LOGICONS trachten hiervan op een redelijke termijn schriftelijk mededeling te doen en de continuïteit van de werkzaamheden te handhaven.
9.5 Het personeel van LOGICONS dat ingeschakeld is bij de uitvoering van de Overeenkomst zal te allen tijde onder de leiding en het gezag van LOGICONS blijven.
9.6 Geen van de partijen zal, vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst tot 12 maanden na Voltooiing of na het eindigen van de Overeenkomst, personeel van de andere partij, dat bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken was, in dienst nemen of op welke andere basis dan ook inhuren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Wanneer door een partij in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze partij gehouden de schade die de andere partij hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het bruto-jaarsalaris van de persoon op het moment dat de persoon de dienstbetrekking bij de andere partij eindigt.

10.0 - Geheimhouding
10.1 Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie, waarvan zij zich bij de uitoefening van deze Overeenkomst bedienen c.q. in aanraking komen. Als Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur, programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die:
a.    in relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de  andere partij; en/of
b.    als vertrouwelijk is aangemerkt; en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.
10.2 Als Vertrouwelijke Informatie wordt niet aangemerkt die informatie:
a.    die al bekend was bij de andere partij vóór het sluiten van de Overeenkomst en niet onderhevig  is of was aan een geheimhoudingsplicht; of
b.    die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij; of
c.    die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen van een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden;  of
d.    die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.
10.3 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid heeft LOGICONS het recht om in het kader van de bedrijfsuitoefening van alle technologische kennis, deskundigheid of expertise van algemene aard, verkregen bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, te allen tijde gebruik te maken.
10.4 LOGICONS heeft het recht om in publicaties Opdrachtgever aan te duiden als een cliënt maar zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming werkzaamheden, welke LOGICONS onder deze Overeenkomst (heeft) verricht, bekend maken. Opdrachtgever zal LOGICONS’s naam niet gebruiken in relatie tot de verrichtte diensten en de resultaten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOGICONS.

11.0 -  Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Opdrachtgever behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot eventuele programmatuur, gegevens, specificaties of andere materialen en informatie die hij in het kader van de Overeenkomst aan LOGICONS ter beschikking heeft gesteld.
11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Resultaten of enig document, materiaal, uitgewerkt idee, gegeven of andere informatie, ontwikkeld of verschaft door LOGICONS in het kader van deze Overeenkomst (“Werken”), berusten en blijven berusten bij LOGICONS.
11.3 Na betaling van de Prijs verleent LOGICONS een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan Opdrachtgever betreffende de Werken als bedoeld in artikel 11.2 Opdrachtgever is verplicht alle kopieën te voorzien van een aanduiding dat LOGICONS intellectueel eigenaar is.
11.4 Ingeval de Werken, verschaft of openbaar gemaakt door LOGICONS aan Opdrachtgever bij het verlenen van de Diensten, een reeds bestaand onderdeel, product en/of dienst bevatten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij LOGICONS of een derde berusten, zullen de intellectuele eigendomsrechten ter zake ook bij LOGICONS of een derde blijven berusten. Opdrachtgevers recht om hiervan voor zijn bedrijfsdoeleinden gebruik te maken wordt in een aparte licentieovereenkomst geregeld, bij gebreke waarvan de regeling van artikel 11.3 als uitgangspunt geldt. LOGICONS’s financiële aansprakelijkheid voor enig apart gelicentieerd onderdeel zal niet groter zijn dan de aansprakelijkheid als omschreven in deze Overeenkomst.

12.0 -  Aansprakelijkheid
12.1 In het geval LOGICONS haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, en deze niet-nakoming toerekenbaar is aan LOGICONS, dan zal Opdrachtgever LOGICONS schriftelijk in gebreke stellen, tenzij de nakoming reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval verkeert LOGICONS onmiddellijk in verzuim. De ingebrekestelling dient een redelijke termijn te bevatten van tenminste 30 dagen waarin LOGICONS alsnog een gelegenheid tot nakoming wordt geboden.
12.2 De aansprakelijkheid van LOGICONS jegens de Opdrachtgever voor schade, die contractueel of anderszins ontstaat uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst, is per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal 100% van de Prijs (exclusief BTW).
12.3 LOGICONS’s totale aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor directe schade die uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst ontstaat, op welke grond dan ook, bedraagt in totaal nooit meer dan 125% van de Prijs (exclusief BTW).
12.4 In afwijking van het voorgaande geldt dat de aansprakelijkheid van LOGICONS voor schade aan goederen (zaakschade) of voor dood- of letselschade (personenschade) beperkt is tot een maximum bedrag van EUR 1.000.000,- (één miljoen euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen.
12.5 LOGICONS’s aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, financiële of commerciële verliezen, winstderving, inkomstenderving, omzetderving, verlies van (potentiële) contracten, gemiste besparingen, verlies van goodwill, verlies van (potentiële) relaties, reputatieschade, schade vanwege productieverlies of productie onderbreking, of de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegevensbestanden.
12.6 De in de voorgaande leden van dit artikel 12 opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LOGICONS of haar bedrijfsleiding of indien en voor zover dit in strijd is met dwingend recht.
12.7 Deze Overeenkomst is door LOGICONS en de Opdrachtgever te goeder trouw uitonderhandeld en overeengekomen. Ieder lid uit dit artikel 12 is door partijen uitdrukkelijk overeengekomen en heeft een autonome werking ten opzichte van de overige leden van dit artikel 12. In het geval één of meer bepalingen van dit artikel 12 om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van dit artikel 12 niet aan.
12.8 Iedere vordering tegen LOGICONS vervalt door het enkele verloop van 18 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.0 - Beëindiging
13.1 Iedere partij heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, buiten rechte, te beëindigen indien:
a.    de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze  Overeenkomst, welke toerekenbaar tekortschieten van zo ernstige aard is dat van de  wederpartij voortzetting van deze Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij tot 30 dagen na ingebrekestelling nalatig is gebleven de desbetreffende  verplichtingen na te komen; of
b.    door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet is verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over (een deel van) diens activa is aangesteld; of
c.    er bij de andere partij sprake is van overmacht (zie artikel 15.1) om haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst na te komen en deze overmachtsperiode langer dan 180 dagen duurt of zal duren.
13.2 De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten. Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle rechten van iedere partij welke ontstaan zijn voor of door de beëindiging bestaan en in ieder geval blijven de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 9.6, 10, 11, 12, 13.2, 14 en 16 bestaan.

14.0 - Algemeen
14.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken daarvan schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.
14.2 Op alle berichten en mededelingen gedaan met betrekking tot deze Overeenkomst moet het op het eerste pagina van het contract vermelde Overeenkomstnummer worden vermeld. Berichten en/of mededelingen bestemd voor de andere partij moeten worden verzonden naar het in de Overeenkomst genoemde adres of een ander adres dat door de wederpartij bekend is gemaakt. Een mededeling wordt persoonlijk overhandigd, per fax of aangetekend schrijven verstuurd en wordt verondersteld te zijn gearriveerd bij overhandiging, drie werkdagen na verzending per post indien verzending in Nederland plaatsvindt en acht werkdagen in overige gevallen. Een fax wordt geacht te zijn gearriveerd na (elektronische) bevestiging.
14.3 Partijen mogen hun rechten en plichten voortvloeiende uit deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen. LOGICONS  is echter gerechtigd gedeelten van haar werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder toestemming van Opdrachtgever.
14.4 Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken, offertes, voorstellen en activiteiten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en betreft de volledige verzameling afspraken tussen partijen.
14.5 Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar zijn blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen alsdan de bepalingen die nietig of niet-afdwingbaar blijken vervangen voor bepalingen die niet-nietig danwel wel afdwingbaar zijn en daarbij bepalingen overeenkomen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen weergeven. Het nalaten van partijen om op enig moment enige bepaling uit deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht haar rechten aan om alsnog volledige nakoming van de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen, impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.
14.6 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.
14.7 Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de Overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van deze Overeenkomst.

15.0 - Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst op te lossen door onderhandeling door bevoegde leidinggevenden van partijen.
15.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.3 geldt dat, indien een geschil niet door onderhandeling kan worden opgelost, partijen, indien zij dat elk wensen, zullen trachten om te goeder trouw het geschil op te lossen door middel van de volgende alternatieve geschillenbeslechtingprocedure / Alternative Dispute Resolution (“ADR”) procedure: mediation overeenkomstig het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam – Nederland. Het NMI Mediation Reglement, dat op het moment van aanvang van de mediation van kracht is, is alsdan van toepassing.
15.3 Indien de kwestie niet door middel van de hiervoor genoemde ADR procedure is opgelost binnen 45 dagen na aanvang van deze procedure, of indien één van de partijen niet wenst te participeren in deze ADR procedure, dan kan het geschil door elk van de partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam – Nederland en zullen partijen zich onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid ervan.
15.4 Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk afwijken indien dit expliciet genoemd staat in de offerte en daardoor overruled wordt door bepaling zoals genoemd in art. 14.4. De datum van de offerte is daarbij bepalend voor de gemaakte afspraken.
15.4 De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 

LEAN SIX SIGMA COACHING

Werkzaamheden op het gebied van Lean Six Sigma, zowel incompany trainingen als trainingen op locaties zijn samengevat onder de volgende Voorwaarden en Condities:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden LSSC Lean Six Sigma Coaching*
2. “LSSC”: LSSC Lean Six Sigma Coaching, gevestigd te Bennekom aan de (6721 VX) Torckstraat 42, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59720700 (*LOGICONS),
3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van LSSC wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

TOEPASSING
1.1 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LSSC en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LSSC, voor de uitvoering waarvan door LSSC derden dienen te worden betrokken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LSSC en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
1.4 Indien LSSC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LSSC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
INSCHRIJVING
2.1 Inschrijvingen via onze website www.leansixsigmacoaching.nl. In de beschrijving van elke training, e-learning en workshops is summier aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de opleiding heeft en of er eventueel specifieke toelatingsvoorwaarden gelden. 2.2 Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als wij je niet op de datum van je voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij je in overleg een ander voorstel.
BEDENKTIJD
3.1 Als je je hebt ingeschreven voor een cursus of training, heb je gedurende 21 dagen voor de startdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren.
PRIJZEN
4.1 Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BT, luiden de prijzen in Euro’s en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 4.2 Indien je een training volgt waaraan een examen is verbonden, kun je je examen éénmalig gratis herkansen. Bij een tweede herkansing van het examen brengen wij extra kosten a € 90,– in rekening.
BETALING
5.1 Betaling van de trainingen vindt plaats via de boeking op de website (Ideal Betaling) of via een factuur die je van LSSC Lean Six Sigma Coaching ontvangt voorafgaand aan de training. De factuur dient voor de startdatum van de training te worden voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.2 Betalingen van de e-Learnings worden gedaan tijdens de inschrijving op de website.
5.3 Betalingen van LSSC Lean-producten vindt plaats via de bestelling op de website (Ideal Betaling) 5.4 Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LSSC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
ANNULERING / tussentijdse beëindiging
6.1 Wil je je deelname aan een opleiding annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 0318-220531 met bevestiging per e-mail aan: info@LSSC6.2 Als annuleringsdatum hanteert LSSC Lean Six Sigma Coaching de ontvangstdatum van je schrijven.
6.3 De annuleringsdatum wordt door ons altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding waarvoor je je oorspronkelijk hebt ingeschreven.
6.4 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
6.5 Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
6.6 Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
6.7 Beëindig of onderbreek je tussentijds de opleiding of neem je niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.
6.8 In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van LSSC Lean Six Sigma Coaching) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.
6.9 Na de start van de opleiding kun je geen aanspraak meer maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. 6.10 In alle gevallen kan – na toestemming van LSSC – een vervanger worden gestuurd.
6.11 In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden.
VERVANGING TRAINER
7.1 LSSC Lean Six Sigma Coaching is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent. (Bijvoorbeeld bij ziekte trainer/docent)
VERZETTEN AANVANGSDATUM/UITSTEL
8.1 LSSC Lean Six Sigma Coaching behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, de aanvangsdatum te verzetten.
8.2 In geval van een (ter beoordeling van LSSC) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt LSSC zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
SCHADE
9.1. LSSC is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van LSSC in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
E-LEARNING / THUISSTUDIE
10.1 Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door LSSC aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan LSSC de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
10.2. Het is niet toegestaan gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met LSSC.
10.3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
10.4 Voor de e-learnings/thuisstudies gelden verder alle andere voorwaarden oals ook genoemd staan voor de trainingen.
OVERIGE RECHTEN LSSC
11.1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt LSSC zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen. Dit is geldig voor trainingen, workshops, e-learning producten en alle andere diensten gerelateerde zaken. LSSC behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
RESTITUTIE
12.1 Indien je recht hebt op restitutie van (een deel van) het opleidingsbedrag, zal LSSC Lean Six Sigma Coaching zorg dragen voor het verwerken van de restitutie binnen 10 werkdagen na vaststelling.
VERHINDERING
13.1 Indien je zelf verhinderd bent deel te nemen aan de opleiding, dan is het mogelijk dat een andere deelnemer je plaats inneemt, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Tijdens de duur van de opleiding is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1 Gebruik van het lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden. 14.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan LSSC of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
14.3 De rechten op de in lid 14.1 genoemde gegevens blijven eigendom van LSSC ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LSSC niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
14.4 De Klant is aan LSSC per overtreding van het in lid 14.1 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft LSSC het recht de identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat LSSC aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.
14.5. LSSC behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door LSSC aangeboden opleidingen of trainingen.
VERTROUWELIJKHEID
15.1 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Je kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat wij alle door jou verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie. Deze verwerken wij intern en gebruiken wij voor een verantwoord klantenbeheer en gedegen bedrijfsvoering. Je kunt hierbij denken aan het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. LSSC Lean Six Sigma Coaching verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan LSSC verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van LSSC. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van LSSC. De Klant en LSSC zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. zie ook https://leansixsigmacoaching.nl/lssc-avg-gdpr/
VERJARING EN VERVAL
17.1 Alle rechtsvorderingen jegens LSSC, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LSSC partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2 De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LSSC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. KLACHTEN (een gratis advies ter verbetering)
19.1 LSSC Lean Six Sigma Coaching doet er alles aan om je goed te kunnen helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen, zodat we gezamenlijk kunnen proberen om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen (dat hebben we het liefst!). Bij grote of ingewikkelde problemen kun je onderstaande klachtenprocedure volgen. Vanzelfsprekend behandelen wij je klacht of melding in vertrouwen.
19.2 Stuur je klacht voorzien van argumentatie schriftelijk, per email, op naar het volgende adres: LSSC Lean Six Sigma Coaching, Torckstraat 42, 6721 VX Bennekom (Gem Ede), info@leansixsigmacoaching.nl
19.3 Binnen één week na ontvangst van de klacht wordt deze door LSSC Lean Six Sigma Coaching schriftelijk bevestigd. De directie van LSSC Lean Six Sigma Coaching is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Binnen drie weken na ontvangst zal LSSC Lean Six Sigma Coaching een inhoudelijke reactie geven. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Deze procedure is niet geldend voor de e-learnings.