LOGICONS AVG/GDPR

Opgelet! Op vrijdag 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.
Deze privacywetgeving, die in Nederland bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt in de hele Europese Unie.

Algemene informatie:
De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en dwingt organisaties tot flink meer verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen van hun klantengegevens.

Persoonsgegevens moeten zorgvuldig worden verkregen, opgeslagen en vernietigd – en dit moet allemaal kunnen worden aangetoond!
In het kort betekent dit dat bedrijven op drie punten technische en organisatorische maatregelen moeten treffen:
• Er moet een register met alle verwerkingen worden bijgehouden, waarin onder andere moet staan waarom je bepaalde persoonsgegevens hebt, hoe je daaraan bent gekomen en wat je ermee van plan bent;
• Er moet een gegevensbeschermingsbeleid worden opgesteld en gehandhaafd;
• Er moet gezorgd worden voor beveiliging van alle (digitale) persoonsgegevens.

Het meeste werk zal je zelf moeten doen, maar we kunnen je wellicht een klein beetje op weg helpen:

Archiefkasten
De persoonsgegevens van klanten mogen natuurlijk niet zomaar door iedereen worden ingezien. Door je archief veilig in een archiefkast, het liefst een metalen kast, achter slot en grendel te bewaren laat je zien dat je er alles aan doet om hun privacy te respecteren en veilig te stellen.

Papierversnipperaar
De AVG verplicht je dus dat persoonsgegevens niet alleen zorgvuldig moeten worden verkregen en opgeslagen. Ze moeten ook zorgvuldig worden vernietigd. Documenten die niet meer nodig zijn doe je niet zomaar bij het oud papier: op die manier zijn alle gegevens immers nog te zien. Je doet er beter aan om deze documenten discreet weg te werken met een papierversnipperaar, of nog liever een papiervernietiger.

Meer informatie KLIK HIER
De AVG / GDPR wetgeving is veel uitgebreider en ingewikkelder dan hier beschreven. Hier vind je de AVG wet in een notendop. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je alles over de AVG wet lezen.

Zijn er vragen over de wijze waarop LOGICONS met uw gegevens omgaat? Laat het even weten telefonisch of per email.

PRIVACY VERKLARING LOGICONS

LOGICONS, gevestigd aan Torckstraat 42, 6721 VX Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.logicons.nl Torckstraat 42, 6721 VX Bennekom +31 318 220531
Joop Buunk is de Functionaris Gegevensbescherming van LOGICONS. Hij is te bereiken via joopbuunk@logicons.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
LOGICONS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joopbuunk@logicons.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LOGICONS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvorming
LOGICONS neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LOGICONS) tussen zit. LOGICONS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
LOGICONS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LOGICONS gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Zie onze cookie statement voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LOGICONS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joopbuunk@logicons.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LOGICONS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LOGICONS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joopbuunk@logicons.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– LOGICONS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

LOGICONS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijnen voor alle categorieën van persoonsgegevens.